AktualitātesPašvaldībaSabiedrības līdzdalībaSvarīgiPagasti

Aicina iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādē

Ar Kuldīgas novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu ir uzsākta Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrāde. Novada iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties plānojuma izstrādes procesā.

Kas ir novada teritorija plānojums?

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Plānojums tiek izstrādāts visai novada teritorijai, un nodrošina skaidru un stratēģisku pamatu teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.

Kāpēc teritorijas plānojums ir nepieciešams?

Pašvaldības teritorijas plānojums ir nepieciešams, lai stratēģiski virzītu teritorijas attīstību, līdzsvarojot ekonomiskās izaugsmes, sociālā taisnīguma, vides aizsardzības, dabas un ainavisko vērtību, kultūras mantojuma, resursu ilgtspējīgas un optimālas izmantošanas, infrastruktūras nodrošinājuma intereses. Pašlaik Kuldīgas novadā ir spēkā triju bijušo novadu teritorijas plānojumi, kas izstrādāti dažādos laika posmos un  ietver atšķirīgas prasības teritorijas izmantošanai. Jaunā plānojuma izstrāde radīs vienotus noteikumus visai 2021. gadā izveidotā novada teritorijai.

Kāpēc ir svarīgi iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādē?

Plānojuma izstrāde ir atklāts process un tajā ir svarīgi apzināt un saskaņot dažādu sabiedrības grupu un institūciju intereses, rodot kompromisu un nosakot iespējami optimālus nosacījumus teritorijas attīstībai un izmantošanai. Piedaloties plānošanas procesā ikkatram iedzīvotājam ir iespēja ietekmēt sava īpašuma, kā arī apkārtējās vides – publiskās ārtelpas, dabas teritoriju un citu zonu turpmāko attīstību.

Kā teritorijas plānojumā iekļautie risinājumi ietekmē Tevi kā zemes īpašnieku?

Teritorijas plānojums iekļauj dažādus nosacījumus un ierobežojumus attiecībā uz katras zemes vienības izmantošanu un attīstību. Tajā tiek noteikts atļautais teritorijas izmantošanas veids, jeb funkcija, attiecīgajā zonā. No funkcionālās zonas atkarīgs tas, kā tiks izmantota konkrētā teritorija – vai tajā, piemēram,  attīstīsies savrupmāju apbūve, dabas vai industriāla rakstura teritorijas. Tāpat teritorijas plānojumā tiek noteiktas prasības un ierobežojumi plānoto būvju augstumam, blīvumam un novietojumam zemes vienībā. Aicinām iepazīties ar pašlaik spēkā esošajos plānojumos noteiktajiem sava īpašuma izmantošanas noteikumiem un sniegt priekšlikumus to izmaiņām atbilstoši saviem plāniem un interesēm. Katrs priekšlikums tiks izvērtēts un iekļauts plānojumā vai arī sniegta pamatota atbilde, ja tas pilnībā vai daļēji nebūs iespējams.

Kā iesaistīties plānojuma izstrādes procesā?

Plānošanas procesā ir iespējams iesaistīties divos veidos – aizpildot anketu un piedaloties darba grupās, kuras paredzēts organizēt katrā novada pilsētā un pagastā šī gada rudenī. Anketu ir iespējams aizpildīt elektroniski vai drukātā veidā. Noskenē QR kodu, lai piekļūtu anketai tiešsaistē vai aizpildi anketu drukātā formātā sava pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Kuldīgas novada domē vai Kuldīgas attīstības aģentūrā.

Anketu iespējams aipildīt arī šeit:

https://survey123.arcgis.com/share/5a138d927c3b4fca9cbefaa241371998

Papildus informācijai lūgums sazināties ar teritorijas plānotāju Kristīni Apini pa tālruni 28013159 vai rakstot elektroniski uz kristine.apine@kuldigasnovads.lv