Izglītības projekti

KULDĪGAS NOVADA SKOLAS PIEDALĀS KARJERAS ATBALSTA PROJEKTĀ

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumiem, Kuldīgas novada pašvaldība 2017. gada 17. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta mērķgrupa: 7.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni, kā arī 1. – 4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs tiks īstenoti karjeras atbalsta pasākumi izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšana, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošana.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots panākt, ka:

  • Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā;
  • Izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa;
  • Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām;
  • Izglītības iestāde plāno un regulāri, mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: Kuldīgas novada pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta izmēģinājumskolas (projektā iesaistītās Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes): Kuldīgas Centra vidusskola, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Vārmes pamatskola, Turlavas pamatskola un Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs.

Projektā neiesaistītās izglītības iestādes: Z.A. Meierovica Kabiles  pamatskola, Vilgāles sākumskola  un Laidu pamatskola.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 15. marts – 2022. gada 30. decembris.

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “DARBĪBAS PROGRAMMAS “IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA” 8.3.5. SPECIFISKĀ ATBALSTA MĒRĶA “UZLABOT PIEEJU KARJERAS ATBALSTAM IZGLĪTOJAMAJIEM VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI”.

N.p.k. Izglītības iestādes nosaukums PKK Vārds, uzvārds PKK kontakti (e – pasts, tālrunis)

1.

Kuldīgas 2.vidusskola Ilonda Reita ILONDAA@INBOX.LV,
29349488

2.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

3.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola Guntra Krūkliņa KRUKLE@INBOX.LV,
27020675

4.

Kuldīgas Centra vidusskola Inese Titova ESI2@INBOX.LV,
26253598

5..

Vārmes pamatskola Agnese Čīče AGNESE.CICE@GMAIL.COM,
20060805

6.

Turlavas pamatskola

7.

Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs

Kontaktinformācija: Izglītības nodaļas speciāliste Una Lepse, Tālr. 63322540, 26542280, E-pasts: UNA.LEPSE@KULDIGA.LV

Sīkāka informācija par projektu: ŠEIT

ĪSTENOTIE KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMI

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS 2021./2022. M. G.