Sabiedrības līdzdalībaBūvvalde

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu par vēja elektrostaciju parka būvniecību un elektropārvades pieslēguma izveidi

Paredzētās darbības nosaukums: SIA  “K2 Ventum” paredzētajai darbībai “K2 Ventum vēja elektrostaciju parka būvniecība un 330/110kV elektropārvades pieslēguma izveide Dienvidkurzemes novadā un Kuldīgas novadā.

Ierosinātāja: SIA K2 Ventum, vienotais reģistrācijas Nr.40203344430, juridiskā adrese: Brīvības gatve 310 – 80, Rīga, LV-1006.

Paredzētās darbības vieta: Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā un elektropārvades pieslēguma izveide Dienvidkurzemes  un Kuldīgas novadā.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB)  2021. gada 30. novembra Lēmums Nr. 5-02/34 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un VPVB 13.03.2023 Lēmums Nr. 5-02-1/2/2023 “Par grozījumiem 2021. gada 30. novembra Lēmumā Nr. 5-02/34 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sabiedrības informēšanas pasākumiem.”

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums: Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums  SIA  “K2 Ventum” paredzētajai darbībai “K2 Ventum vēja elektrostaciju parka būvniecība un 330/110kV elektropārvades pieslēguma izveide Dienvidkurzemes novadā un Kuldīgas novadā”.  Iesniegts atzinuma saņemšanai Vides pārraudzības valsts birojā  2024. gada 27. maijā.

Pilnveidotā ziņojuma redakcija pieejama SIA “K2Ventum ” interneta mājas lapā www.k2ventum.lv.